O firmie

Independent Digital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-344),przy ulicy Dobrej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129546, NIP: 1181648603, Regon: 01521932700000, o kapitale zakładowym: 60.000,00-PLN.