Aktualności

Regulamin rekrutacji

02.06.2020r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Podniesienie świadomości grup zawodowych twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz wykorzystania jej potencjału promocyjnego i sprzedażowego (w tym eksportowego poza UE)”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w projekcie „Podniesienie świadomości grup zawodowych twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz wykorzystania jej potencjału promocyjnego i sprzedażowego (w tym eksportowego poza UE)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ (dalej: „Projekt”). 
 2. Projekt realizowany jest przez Independent Digital sp. z o.o. we współpracy z partnerami z następujących krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Luksemburg. 
 3. Działania w ramach Projektu realizowane są na terenie Polski, Niemiec, Francji i Wlk. Brytanii. Spotkania dla uczestników mające na celu realizację badań mogą być  organizowane w poniżej wskazanych miastach: Warszawa, Berlin, Paryż i Londyn. Organizator spotkań nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na spotkania. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.   
 4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu należy do Independent Digital sp. z o.o.
 5. Swój udział mogą zgłaszać mieszkańcy krajów Unii Europejskiej. 

§ 2

Zasady rekrutacji

 1. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna. Poprzez Uczestnika należy rozumieć osobę, która pozytywnie przeszła rekrutację i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie jako uczestnik, z uwzględnieniem podziału na kategorie uczestników, o których mowa w § 2 ust. 7 poniżej.  
 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna. 
 3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będą dwie osoby kadry z zarządzającej Independent Digital sp. z o.o. oraz po jednej osobie delegowanej przez każdego partnera. 
 4. Rekrutacja odbędzie się w terminie ogłoszonym na stronie www.id-education.com.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje zgłoszenie do udziału w projekcie za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego na dedykowanej stronie internetowej działającej pod adresem www.id-education.com/in wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Projekcie. Za pośrednictwem formularza należy podać wymagane tam dane (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, stanowisko, staż pracy w branży muzycznej, strona internetowa pracodawcy).
 6. Zgłoszenie należy dokonać w terminie wskazanym w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej www.id-education.com. Po upływie powyżej wskazanego terminu nie będzie możliwe zgłoszenie udziału w rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi do dnia wskazanego w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej www.id-education.com
 7. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie:

a) uczestnicy jakościowi – biorący udział w anonimowych badaniach przeprowadzanych na spotkaniach organizowanych w ramach realizacji Projektu, 

b) uczestnicy ilościowi – wypełniający anonimową ankietę dostępną na stronie www.id-education.com. 

     8. Wybrani uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą e-mailową o wynikach rekrutacji, a  co za tym idzie o zakwalifikowaniu do jednej z dwóch kategorii uczestników wskazanych w par. 2 ust. 7. 

§ 3

Uczestnicy

 1. Projekt jest skierowany do osób pracujących na rynku muzycznym w Unii Europejskiej. 
 2. Projekt jest skierowany do osób należących do jednej z poniższych grup zawodowych obecnych na rynku muzycznym:
  a) Twórcy,
  b) Artyści,
  c) Managerowie,
  d) Producenci muzyczni,
  e) Pracownicy wytwórni muzycznych.

§ 4

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

 1. Każdy z  uczestników (jakościowy i ilościowy) Projektu ma prawo do:

a) otrzymania „Przewodnika po dystrybucji cyfrowej muzyki” przed jego powszechnym udostępnieniem,
b) dostępu do platformy e-learningowej przed jej udostępnieniem dla innych uczestników rynku muzycznego.

      2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a) dotyczy uczestników ilościowych – wzięcia udziału w badaniach (anonimowe ankiety);
b) dotyczy uczestników jakościowych – wzięcia udziału w anonimowych badaniach przeprowadzanych na spotkaniach organizowanych w ramach realizacji Projektu;
c) Założenia konta na stronie www.id-education.com, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu strony www.id-education.com; 
d) skorzystania przynajmniej raz z platformy e-learningowej, do której loguje się za pośrednictwem konta, o którym mowa w punkcie c) powyżej;
e) nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim. 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

§ 6

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż dane kandydatów będą przetwarzane celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru uczestników oraz informowaniu ich o miejscu i terminach spotkań. W wypadku uczestników, zostaną oni poproszeni o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, stanowisko, staż pracy w branży muzycznej, strona internetowa pracodawcy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż wskazany powyżej. 
 2. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Independent Digital informuje, iż:
  a) Independent Digital sp. z o.o., ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do kandydatów i uczestników Projektu.
  b) Dane osobowe osób uczestniczących w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i informowania uczestników o terminach i miejscach spotkań. 
  c) Źródłem pochodzenia danych osobowych są kandydaci i uczestnicy wybrani w procesie rekrutacji.
  d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, a po jego zakończeniu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych oraz okres wymagany przez warunki Projektu. 
  e) Osoby uczestniczące w procesie rekrutacji i wybrane jako uczestnicy Projektu posiadają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych osobowych;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– usunięcia swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– przenoszenia swoich danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt pisemny do administratora na adres wskazany powyżej.

f) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

g). Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz udziału w spotkaniach, ich niepodanie uniemożliwia wzięcia udziału w rekrutacji.

 1. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w których siedzibą mają partnerzy Projektu oraz osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej. 
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Independent Digital oraz inne podmioty świadczące usługi na jej zlecenie w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszym regulaminem.”

Czytaj również

Wystartował etap rekrutacyjny

01.06.2020r.
Nie czekaj - zapisz się jak najszybciej :)