(+) Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I ŚWIADCZENIA ZA JEJ POŚREDNICTWEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Independent Digtal sp. z o.o. udostępnia Państwu niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.id-education.pl.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Independent Digital sp. z o.o. drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej id-education.pl w formie dokumentu zapisanego w formacie „pdf.” – dokument ten można otworzyć w przeglądarce internetowej, jak również zapisać w pamięci urządzenia i wydrukować. Otwarcie jego jest możliwe za pomocą oprogramowania dedykowanego ku temu, które osoba korzystająca ze strony www powinna we własnym zakresie pozyskać.
 4. Strona internetowa objęta niniejszym regulaminem została sfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu o nazwie Podniesienie świadomości grup zawodowych twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz wykorzystania jej potencjału promocyjnego i sprzedażowego (w tym eksportowego poza UE), prowadzony przez Usługodawcę oraz innych beneficjentów projektu (partnerów Independent Digital sp. z o.o.).

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 

 • Strona WWW – strona internetowa działająca pod adresem: www.id-education.pl.
 • Usługodawca – Independent Digital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-344),przy ulicy Dobrej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129546, NIP: 1181648603, Regon: 01521932700000, o kapitale zakładowym: 60.000,00-PLN.
 • Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług udostępnionych na Stronie WWW.
 • Użytkownik Serwisu – usługobiorca wybrany przez Usługodawcę i jego partnerów w procesie rekrutacyjnym przeprowadzonym w ramach prowadzonego Projektu, który założył konto w Serwisie i loguje się do niego za pośrednictwem indywidualnych danych do logowania (login, hasło).
 • Serwis – podstrony Strony WWW, do których dostęp ma wyłącznie Użytkownik Serwisu, po uprzednim zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie za pośrednictwem strony: www.id-education.pl. Założenie konta w Serwisie jest wyłącznie możliwe po uprzednim zaakceptowaniu przez osobę zakładającą konto niniejszego regulaminu i uzupełnieniu danych wymaganych na etapie rejestracji do konta: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, stanowisko, staż pracy w branży muzycznej, strona internetowa pracodawcy.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy i Użytkownika Serwisu, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej   w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
 • system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,  a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Projekt – projekt o nazwie „Podniesienie świadomości grup zawodowych twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz wykorzystania jej potencjału promocyjnego i sprzedażowego (w tym eksportowego poza UE)”, prowadzony przez Usługodawcę oraz innych beneficjentów projektu (partnerów Independent Digital sp. z o.o.).

3. Rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę

Usługodawca na rzecz Usługobiorców i Użytkowników Serwisu świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi: 

 • Nieodpłatny dostęp dla Usługobiorców i Użytkowników Serwisu do zamieszczonych na Stronie WWW informacji związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy w ramach prowadzonego przez siebie i jego partnerów Projektu.
 • Umożliwienie Użytkownikom Serwisu dostępu do indywidualnego konta, po uprzednim zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się na nie;
 • Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem: info@id-education.com.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,  którym posługuje się Usługodawca

W celu prawidłowego korzystania ze Strony WWW oraz Serwisu i założonego w nim konta wymagane jest  zainstalowanie przeglądarki internetowej: 

 1. Google Chrome
 2. Safari
 3. Mozilla Firefox
 4. Samsung Internet Browser
 5. Opera
 6. Internet Explorer
 7. Microsoft Edge
 8. UC Browser

W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi  plików cookies.  

 

5. Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę i Użytkownika Serwisu korzystania z danej Usługi.
 2. Korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet. W związku z powyższym może to być obarczone typowymi zagrożeniami jakie mogę mieć ewentualnie miejsce w sieci  Zważywszy na powyższe, zaleca się Usługobiorcom i Użytkownikom Serwisu do zapewnienie po swojej stronie odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności poprzez stosowanie legalnego oprogramowania antywirusowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Usługobiorców i Użytkowników Serwisu, powstałe wskutek szkodliwych działań podejmowanych przez osoby trzecie w sieci Internet, na które nie ma wpływu Usługodawca.     
 3. Zakazane jest:
  1. Udostępnianie przez Użytkownika Serwisu danych dostępowych do swojego indywidualnego Konta (nazwy użytkownika, loginu, hasła) założonego w Serwisie;
  2. podejmowanie przez Usługobiorców i/lub Użytkowników Serwisu działań mogących wywołać zakłócenia w prawidłowym działaniu Strony WWW lub konta w Serwisie oraz wprowadzanie zmian w kodzie Strony WWW i Serwisu.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi, w szczególności poprzez opuszczenia Strony WWW. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Strony WWW, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania Independent Digital sp. z o.o. dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, z zastrzeżeniem zdania następnego. W wypadku Użytkownika Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się wraz ze zlikwidowaniem przez Użytkownika Serwisu swojego konta.

7. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy i Użytkownicy Serwisu mają prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany poniżej:

Independent Digital sp. z o.o.

 1. Dobra 28, 00-344 Warszawa.

Reklamacja złożona z naruszeniem niniejszego paragrafu nie będzie rozpoznawana. 

 1. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę w formie mailowej na adres poczty e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja pisemna powinna zawierać następujące dane:
 4. Imię i nazwisko zgłaszającego;
 5. Adres do korespondencji;
 6. Adres e-mail;
 7. Uzasadnienie reklamacji;
 8. Własnoręczny podpis.

8. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca i/lub Użytkownik Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze Strony WWW i Serwisu jest dobrowolne i możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. W wypadku nie zaakceptowania Regulaminu, będące równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wypadku Użytkownika Serwisu, Usługobiorca może nie mieć dostępu do strony WWW/Serwisu.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Serwisu z ważnych przyczyn, w szczególności w wypadku zagrożenia funkcjonowania Strony WWW/Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin w każdym czasie może być zmieniony.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 roku i obowiązuje do czasu jego odwołania, bądź zastąpienia nowym.